Partneri

section-957209b
EuroProfis, s.r.o.
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/europrofis-scaled-241x72.jpg
Kontaktná osoba:

Michaela Vránová

E-mail:

michaela.vranova@europrofis.cz

Adresa:

Vinohradská 29/93
120 00 Praha 2, Česká republika

Webové stránky:

www.europrofis.cz

Spoločnosť EuroProfis bola založená v roku 1997 a od svojho vzniku sa venovala vzdelávaniu (hlavne v automobilovom sektore) a projektovému riadeniu na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Sme špecialisti na fondy EÚ, a to hlavne pokiaľ ide o tzv. soft projekty súvisiace so vzdelávaním študentov a dospelých v oblasti odbornej prípravy. Medzi naše hlavné činnosti patrí analýza vzdelávacích potrieb, príprava „na mieru šitých“ vzdelávacích programov a vývoj konzultačných koncepcií. Zameriavame sa aj na prípravu a realizáciu vzdelávacích kurzov, seminárov a e-vzdelávania. Prichádzame s inováciami, ktoré podporujú akceleráciu pracovného trhu.

section-4fa5a34
bit schulungscenter
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/Logo_bitsc_COLOR_large_BGwhite-241x72.png
Kontaktná osoba:

Michelle Bachl

E-mail:

michelle.Bachl@bitschulungscenter.at

Adresa:

Kärntner Straße 311, 8054 Graz, Austria

Webové stránky:

www.bitschulungscenter.at/en/innovation-2

bit schulungscenter GmbH, Rakúsko
bit (= najlepší vo vzdelávaní) schulungscenter (= školiace stredisko), založené v roku 1986, je jedným z popredných poskytovateľov vzdelávania v oblasti projektov na trhu práce, odborného vzdelávania, prípravy a zamestnateľnosti v Rakúsku. Našou jasnou silnou stránkou sú naše skúsenosti a know-how v oblasti navrhovania (didaktika, metodika, dizajn výučby) a realizácii rôznych národných a medzinárodných projektov. Máme bohaté skúsenosti s prácou s rôznymi cieľovými skupinami, napr. mladých ľudí, mladých nezamestnaných dospelých a ich vzdelávacích potrieb prostredníctvom našich pravidelných aktivít. Zamestnávame 263 vysoko skúsených pracovníkov v siedmich rakúskych regiónoch, čo nám umožňuje čerpať z najnovšieho know-how a kreatívnych tréningových metód pri navrhovaní našich projektov.

section-14b373d
IHK-Projektgesellschaft mbH
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/IHK-PG-Logo-241x55.png
Kontaktná osoba:

Hartmut Schaefer

E-mail:

schaefer@ihk-projekt.de

Adresa:

Puschkinstrasse 12b
15236 Frankfurt (Oder), Germany

Webové stránky:

www.ihk-projekt.de

IHK-PG je 100% dcérskou spoločnosťou Obchodnej a priemyselnej komory Východného Brandenburska ako príslušného orgánu podľa zákona o odbornom vzdelávaní. Riadila a podieľala sa na niekoľkých projektoch súvisiacich s úspešnou realizáciou duálneho vzdelávania, odborného vzdelávania (IVET & CVET), digitalizáciou, nástupníctvom podnikov, uznávaním kompetencií, talent manažmentom atď. Hospodárske komory v Nemecku sú kompetentnými orgánmi v duálnom systéme odborného vzdelávania a prípravy (zákon o odbornom vzdelávaní), ktorý kombinuje vzdelávanie založené na práci a teoretickej príprave . IHK-PG pôsobí ako poskytovateľ služieb pre regionálne podniky a úzko spolupracuje s odbornými školami. Okrem toho má dlhú tradíciu v navrhovaní a ponúkaní vysoko kvalitných a uznávaných vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

section-0a7ad30
Femeval
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/Femeval_Vertical_01-241x173.png
Kontaktná osoba:

María José Lladró Pérez

E-mail:

mjlladro@femeval.es

Adresa:

Avenida Blasco Ibáñez 127 Valencia (España)

Webové stránky:

www.femeval.es

FEMEVAL je nezisková organizácia, ktorá zastupuje výrobné spoločnosti z odvetvia kovovýroby v regióne Valencia. V súčasnej dobe tvorí FEMEVAL viac ako 3 500 spoločností, väčšinou malých a stredných podnikov, ktoré patria do odvetvia kovopriemyslu, obchodu a služieb, vrátane nasledujúcich činností: Technické inštalácie (konštrukcia, klimatizácia, inštalatérstvo, elektrina, plyn, protipožiarna ochrana, výťahy, zavlažovanie ), energetika (technológia OZE, účinnosť, poradenstvo), bývanie (okná, kovania, dvere, osvetlenie), ICT (hardvér, softvér, domotika). FEMEVAL poskytuje svojim členom konzultácie a poradenstvo pri rozvoji ich činnosti v nasledujúcich oblastiach:
Inovácie, technológie a internacionalizácia
Udržateľnosť, strategické riadenie, energetika a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Školenia pre manažérov a zamestnancov v kovopriemysle - Ľudské zdroje a zamestnanosť

section-677fdf0
Zväz automobilového priemyslu SR
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/logo-zap1-241x241.png
Kontaktná osoba:

Attila Patocs

E-mail:

apatocs@zapsr.sk

Adresa:

Lamačská cesta 6353/3C
841 04 Bratislava – Karlova Ves

Webové stránky:

www.zapsr.sk

Zväz automobilového priemyslu SR, mimovládne záujmové združenie právnických osôb, sa od roku 1993 rozrástlo na úctyhodné združenie s členskou základňou 200 členov zamestnávajúcich viac ako 100 000 ľudí. V súčasnosti sú na Slovensku štyri hlavné závody na výrobu automobilov (OEM) – Volkswagen Slovakia, Stellantis Slovakia (bývalá Groupe PSA Slovakia), Kia Motors Slovakia a Jaguar Land Rover, ktoré podporuje sieť viac ako 350 výrobných závodov a subdodávateľov na všetkých úrovniach.

section-c03dad1
Danmar Computers
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/DANMAR-logo-A-241x179.png
Kontaktná osoba:

Joanna Bać

E-mail:

j.bac@danmar-computers.com.pl

Adresa:

Poland, 35-016 Rzeszów, ul Hoffmanowej 19

Webové stránky:

www.danmar-computers.com.pl

Danmar Computers je súkromná spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných technológií so skúsenosťami s vývojom moderných webových a mobilných aplikácií, ktoré slúžia na vzdelávacie účely. DANMAR je tiež poskytovateľom odborného vzdelávania a školení v oblasti IT s dlhodobými skúsenosťami s realizáciou európskych projektov zodpovedajúcich potrebám rôznych cieľových skupín. Počas dvadsiatich rokov spoločnosť úspešne zrealizovala viac ako 160 projektov v rámci Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress, HORIZON2020 a nedávno Erasmus+. V mnohých z týchto projektov bol DANMAR zodpovedný za navrhovanie a koordináciu diseminačných stratégií. Danmar Computers je tiež vývojárom a poskytovateľom AdminProject, online európskeho systému riadenia projektov. Poslaním Danmar Computers je podpora celoživotného vzdelávania a zabezpečenie rovnakého prístupu k vzdelávaniu pre každého s využitím moderných technológií.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Facebook
LinkedIn
Instagram