Výsledky projektu

Reasons

Naším cieľom je vytvoriť jedinečnú vzdelávaciu platformu pre majstrov, ktorá úspešne získa akreditáciu na európskej úrovni aj na úrovni jednotlivých štátov. Čo sa týka obsahu, boli stanovené nasledujúce SMART ukazovatele:

Výsledok projektu č. 1
Definovanie kľúčových zručností majstrov:

Vykonáme analýzu požiadaviek na vzdelávanie majstrov. Absolvujeme pohovory s odborníkmi na ľudské zdroje a s majstrami, aby sme zistili, aké sú ich skutočné potreby a kompetencie. Výsledkom projektu bude kompetenčný rámec pre majstrov vo výrobe.

Záverečnú správu si môžete stiahnuť tu
Výsledok projektu č. 4
Prezenčné štúdium

Pripravíme a v praxi otestujeme učebné osnovy celodennej časti vzdelávacieho programu CAR Master. Celodenné vzdelávanie bude tvoriť asi 30 % komplexného vzdelávacieho programu CAR Master. Vytvoríme podrobné učebné osnovy týkajúce sa obsahu a metód vzdelávania. Zrealizujeme seminár s osobnou účasťou skupiny majstrov a v praxi otestujeme učebné osnovy.

Stiahnite si osnovu PR4 prezenčného workshopu (5 dní)
Výsledok projektu č. 2
Učebné osnovy programu CAR Master

Vytvoríme učebné osnovy vzdelávacieho programu CAR Master – v podrobných učebných osnovách stanovíme ciele, obsah a vzdelávacie metódy, určíme ciele vzdelávania, ktoré budú nastavené v závislosti od zistených kľúčových zručností. Určíme potrebný obsah vzdelávania a priradíme k nemu vhodné vzdelávacie metódy. Vytvoríme podrobný opis obsahu a metód. Pripravené učebné osnovy budú zohľadňovať špecifiká prostredia priemyselnej výroby každého partnerského štátu a prípadné národné rozdiely dôležité z hľadiska vzdelávania majstrov.

Stiahnite si 10 vzdelávacích jednotiek
Výsledok projektu č. 5
Akreditácia programu CAR Master

Zabezpečíme akreditáciu vzdelávacieho programu CAR Master v rámci EÚ a každého partnerského štátu – spolu 6 akreditácií.

Stiahnite si záverečnú akreditačnú správu PR5
Výsledok projektu č. 3
Vzdelávacia platforma CAR Master

Vytvoríme online vzdelávaciu platformu CAR Master. Platforma bude mať niekoľko rôznych funkcií:
účastníkom školení umožní interaktívne sebahodnotenie vlastných zručností
- poskytne priestor na ukladanie vzdelávacieho obsahu (interaktívne výukové texty)
- umožní realizáciu asi 70 % z celého vzdelávacieho programu CAR Master online.
- umožní online vzdelávanie majstrov za pomoci najnovších metód a nástrojov (gamifikácia, mikrovzdelávanie, nanovzdelávanie).

Platforma CAR Master
Výsledok projektu č. 6
CAR Master vzdelávacia platforma – finalizácia

Zabezpečíme testovanie online vzdelávacej platformy CAR Master. Funkčnosť online vzdelávacej platformy bude testovať viac než 120 majstrov z priemyselných spoločností, t. j. 20 majstrov v každom partnerskom štáte. Závery z pilotného testovania budú zahrnuté do finálnej verzie dokumentov týkajúcich sa obsahu a metodiky. Všetky dokumenty budú preložené do jazykov partnerských štátov.

Platforma CAR Master
Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Facebook
LinkedIn
Instagram