Rezultaty projektu

Reasons

Naszym celem jest stworzenie unikalnej platformy edukacyjnej dla mistrzów, która będzie z powodzeniem akredytowana na poziomie europejskim i krajowym. W odniesieniu do treści określono następujące wskaźniki SMART:

Rezultat projektu 1
Określenie kluczowych umiejętności mistrzów produkcji

Przeprowadzimy analizę wymagań edukacyjnych mistrzów. Zorganizujemy wywiady z ekspertami ds. zasobów ludzkich oraz z mistrzami, aby poznać ich rzeczywiste potrzeby i kompetencje. Rezultatem projektu będzie opracowanie ram kompetencji mistrzów.

Rezultat projektu 4
Warsztaty CAR Master

Opracujemy i przeprowadzimy pilotażową wersję programu kształcenia CAR Master w pełnym wymiarze godzin (program nauczania w praktyce). W ramach kompleksowego programu szkoleniowego CAR Master, szkolenie w pełnym wymiarze godzin będzie stanowić 30% czasu. Stworzymy szczegółowy program nauczania obejmujący treści i metody szkoleniowe. Przeprowadzimy warsztaty bezpośrednie z grupą mistrzów i przetestujemy program nauczania w praktyce.

Rezultat projektu 2
Program nauczania CAR Master

Stworzymy program nauczania dla programu CAR Master - określimy cele, treści i metody uczenia się W szczegółowym programie nauczania określamy cele uczenia się, ustalone zgodnie ze zidentyfikowanymi ważnymi umiejętnościami. Określamy niezbędne treści nauczania i dopasowujemy do nich odpowiednie metody uczenia się. Szczegółowo opisujemy treści i metody. Konsekwentnie umiejscawiamy opracowany program nauczania w środowisku produkcji przemysłowej każdego kraju partnerskiego i uwzględniamy w programie nauczania różnice krajowe istotne dla kształcenia mistrzów.

Rezultat projektu 5
Akredytacja CAR Master

Będziemy akredytować opracowany program szkoleniowy CAR Master w UE i każdym kraju partnerskim - w sumie 6 akredytacji.

Rezultat projektu 3
Platforma CAR Master do nauki online

Stworzymy internetową platformę edukacyjną CAR Master. Platforma będzie miała kilka różnych funkcji:
-umożliwienie uczestnikom szkolenia interaktywnej samooceny swoich umiejętności
- zapewnienie miejsca do przechowywania materiałów edukacyjnych
- umożliwienie realizacji 70% całego programu szkoleniowego CAR Master w trybie online
- umożliwienie kształcenia mistrzowskiego online z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi (grywalizacja, mikronauczanie, nanolearning)

Rezultat projektu 6
Platforma xlearningowa CAR Master - finalizacja

Przetestujemy pilotażowo internetową platformę edukacyjną CAR Master. Ponad 120 mistrzów z przedsiębiorstw przemysłowych, tj. 20 mistrzów z każdego kraju partnerskiego, będzie pilotować funkcjonalność platformy kształcenia online. Wnioski z testów pilotażowych zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji wszystkich dokumentów merytorycznych i metodycznych. Wszystkie dokumenty zostaną przetłumaczone na języki krajów partnerskich.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332