Rezultaty projektu

Reasons

Naszym celem jest stworzenie unikalnej platformy edukacyjnej dla mistrzów, która będzie z powodzeniem akredytowana na poziomie europejskim i krajowym. W odniesieniu do treści określono następujące wskaźniki SMART:

Rezultat projektu 1
Określenie kluczowych umiejętności mistrzów produkcji

Przeprowadzimy analizę wymagań edukacyjnych mistrzów. Zorganizujemy wywiady z ekspertami ds. zasobów ludzkich oraz z mistrzami, aby poznać ich rzeczywiste potrzeby i kompetencje. Rezultatem projektu będzie opracowanie ram kompetencji mistrzów.

Raport z analizy porównawczej można pobrać z tego miejsca.
Rezultat projektu 4
Warsztaty CAR Master

Opracujemy i przeprowadzimy pilotażową wersję programu kształcenia CAR Master w pełnym wymiarze godzin (program nauczania w praktyce). W ramach kompleksowego programu szkoleniowego CAR Master, szkolenie w pełnym wymiarze godzin będzie stanowić 30% czasu. Stworzymy szczegółowy program nauczania obejmujący treści i metody szkoleniowe. Przeprowadzimy warsztaty bezpośrednie z grupą mistrzów i przetestujemy program nauczania w praktyce.

Pobierz program warsztatów bezpośrednich PR4 (5 dni)
Rezultat projektu 2
Program nauczania CAR Master

Stworzymy program nauczania dla programu CAR Master - określimy cele, treści i metody uczenia się W szczegółowym programie nauczania określamy cele uczenia się, ustalone zgodnie ze zidentyfikowanymi ważnymi umiejętnościami. Określamy niezbędne treści nauczania i dopasowujemy do nich odpowiednie metody uczenia się. Szczegółowo opisujemy treści i metody. Konsekwentnie umiejscawiamy opracowany program nauczania w środowisku produkcji przemysłowej każdego kraju partnerskiego i uwzględniamy w programie nauczania różnice krajowe istotne dla kształcenia mistrzów.

Pobierz 10 jednostek edukacyjnych
Rezultat projektu 5
Akredytacja CAR Master

Będziemy akredytować opracowany program szkoleniowy CAR Master w UE i każdym kraju partnerskim - w sumie 6 akredytacji.

Pobierz końcowy raport akredytacyjny PR5
Rezultat projektu 3
Platforma CAR Master do nauki online

Stworzymy internetową platformę edukacyjną CAR Master. Platforma będzie miała kilka różnych funkcji:
-umożliwienie uczestnikom szkolenia interaktywnej samooceny swoich umiejętności
- zapewnienie miejsca do przechowywania materiałów edukacyjnych
- umożliwienie realizacji 70% całego programu szkoleniowego CAR Master w trybie online
- umożliwienie kształcenia mistrzowskiego online z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi (grywalizacja, mikronauczanie, nanolearning)

Platforma CAR Master
Rezultat projektu 6
Platforma xlearningowa CAR Master - finalizacja

Przetestujemy pilotażowo internetową platformę edukacyjną CAR Master. Ponad 120 mistrzów z przedsiębiorstw przemysłowych, tj. 20 mistrzów z każdego kraju partnerskiego, będzie pilotować funkcjonalność platformy kształcenia online. Wnioski z testów pilotażowych zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji wszystkich dokumentów merytorycznych i metodycznych. Wszystkie dokumenty zostaną przetłumaczone na języki krajów partnerskich.

Platforma CAR Master
Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Facebook
LinkedIn
Instagram