Projektové výsledky

Reasons

Naším cílem je vytvořit inovativní vzdělávací platformu pro mistry ve výrobě, která bude úspěšně akreditována na evropské i národní úrovni. Z hlediska obsahu byly stanoveny následující ukazatele SMART:

Projektový výsledek 1
Definice klíčových dovedností mistrů:

Realizujeme detailní analýzu vzdělávacích požadavků mistrů. Povedeme rozhovory s odborníky na lidské zdroje a s mistry, abychom zjistili jejich skutečné potřeby a kompetence. Hlavním výstupem bude kompetenční rámec pro mistry ve výrobě.

Projektový výsledek 4
Prezenční studium

Připravíme a pilotně otestujeme prezenční část vzdělávacího programu CAR Master v praxi. Z komplexního vzdělávacího programu CAR Master bude prezenční vzdělávání tvořit 30 % času. Vytvoříme podrobný učební plán obsahu a metod školení. Zrealizujeme vzdělávací seminář se skupinou mistrů a ověříme osnovy v praxi.

Projektový výsledek 2
CAR Master kurikulum

Vytvoříme učební plán pro vzdělávací program CAR Master - definujeme cíle, obsah a metody výuky V podrobném učebním plánu definujeme cíle výuky stanovené na základě zjištěných klíčových dovedností. Určíme potřebný vzdělávací obsah a přiřadíme k němu vhodné metody učení. Obsah a metody podrobně popíšeme. Vypracované učební osnovy budou zohledňovat specifika průmyslového výrobního prostředí každé partnerské země a zohledníme také případné národní odlišnosti důležité pro vzdělávání mistrů.

Projektový výsledek 5
Akreditace CAR Master

Ucelený vzdělávací program CAR Master akreditujeme v rámci EU a každé partnerské země - celkem 6 akreditací.

Projektový výsledek 3
CAR Master - vzdělávací platforma (Xlearning platform)

Vytvoříme online vzdělávací platformu CAR Master, která bude mít několik různých funkcí:
-umožní uživatelům interaktivní sebehodnocení jejich dovedností
- poskytne prostor pro interaktivní výukové texty
- 70 % celého vzdělávacího programu CAR Master bude ve formě online výuky
- vzdělávání bude koncipováno s využitím atraktivních výukových metod a nástrojů (gamifikace; mikrolearning; nanolearning).

Projektový výsledek 6
CAR Master xlearning platforma - finalizace

Pilotně otestujeme online vzdělávací platformu CAR Master. Více než 120 mistrů z průmyslových podniků, tj. 20 mistrů v každé partnerské zemi, bude pilotně ověřovat funkčnost a přínosy online vzdělávací platformy. Poznatky z pilotního testování budou zapracovány do finální verze všech obsahových a metodických dokumentů. Celá metodologie bude přeložena do jazyků partnerských zemí.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332